Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
   rejestracja działalności gospodarczej 
   podatki i opłaty lokalne. 
   Urząd Stanu Cywilnego 
   ewidencja ludności i dowody osobiste 
   budownictwo i infrastruktura 
   ochrona środowiska 
   gospodarka komunalna 
   formularze i druki 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
podatki i opłaty lokalne.: 5003
strona główna: 167993
    strona główna / przewodnik dla interesanta / podatki i opłaty lokalne. 
   podatki i opłaty lokalne.
 
  

Zmiany w podatkach od 2016 roku

Rok 2016 przyniósł zmiany w podatkach. Poniżej znajdą Państwo informację o tym co się zmieniło.  

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli łączne naliczenie podatkowe za cały rok nie przekroczy kwoty 7,00 zł.

Również w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie za cały rok, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. pierwszej raty następującej po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej podatek).

Uwaga!
Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku.

 Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. rowy nie posiadają przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający status rolnika nie płacili za przedmiotowe grunty podatku);

• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5);

• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

Ważne!
Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.

Przykład:
Podatnik posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha (użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha, czyli łącznie 0,95 ha fizycznych, co stanowi 1,125 ha przeliczeniowych:


(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W – brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych
W przedstawionej sytuacji w 2015 r. podatnik posiada status rolnika, ponieważ jest właścicielem gruntów o pow. przeliczeniowej wyższej niż 1 ha. Może korzystać ze stawki podatku przewidzianej dla rolnika, oraz ze zwolnienia z opodatkowania budynków gospodarczych.

Ten sam podatnik od 1 stycznia 2016 r. będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych, jednak ich powierzchnia przeliczeniowa wyniesie 0,79 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych.
Podatnik utraci status rolnika, zatem w 2016 roku należy zastosować stawkę podatkową dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego. W tym przypadku nie będzie także podstaw do zwolnienia podatnika z podatku od budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, gdyż w efekcie zmiany przelicznika, nie będą one położone na gruncie gospodarstwa rolnego.

 

 do pobrania:

Deklaracja podatek rolny (doc),  

Deklaracja podatek leśny (doc),  

Deklaracja podatek od nieruchomości (doc),  

Infomacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  (pdf)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (doc)

DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (doc)

Deklaracja na odpady komunalne (pdf)

aktualne stawki podatków i opłat lokalnych

wstecz

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 24 Październik 2016 - 09:09
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna