Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
gops - po kl 2010-2012: 3191
strona główna: 165779
    strona główna / gops - po kl 2010-2012 
   GOPS - PO KL 2010-2012
 
  

 

KLUE

O programie

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki,  który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki

 Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej.
  • Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.
    W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym.

W dniu 16.06. 2010 r. została   podpisana Umowa ramowa w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki  przez Gminę Fałków oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie.  W okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2010 r. będzie realizowany projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepszą przyszłość”.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.  

Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

___________________

W dniu 16.04. 2012 r. została   podpisana Umowa ramowa w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki  przez Gminę Fałków oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie.  W okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. będzie realizowany projekt systemowy   pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na lepszą przyszłość”.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 

Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 8 osób. Szkolenie w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz doradztwo zawodowe mają na celu nabycie nowych kwalifikacji zawodowych  na które obecnie występuje zapotrzebowanie na rynku pracy.

W wyniku podniesienia kwalifikacji zwiększy się motywacja do samodzielnego rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań a tym samym zwiększy to szansę  wyjścia  z kręgu osób korzystających z pomocy społecznej. Szkolenie oraz doradztwo zakończy się uzyskaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

W ramach projektu zostanie zatrudniony pracownik socjalny, który podpisze kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. Zostanie podniesiona skuteczność  pracy socjalnej na terenie naszej  gminy.

do pobrania: zaproszenie do udziału w projekcie

materiał opracowała Emilia Kamińska

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 15 Maj 2012 - 08:27
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna