Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
dofinansowanie do utylizacji azbestu: 2013
strona główna: 165779
    strona główna / dofinansowanie do utylizacji azbestu 
   Dofinansowanie do utylizacji azbestu
 
  

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FAŁKÓW W 2016 r.

n

Fałków, dnia 19.10.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Fałków informuje, że została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Fałków, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY FAŁKÓW W 2016 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 19 814,22 zł.

Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach w kwocie 6 934,98 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 9 907,11 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny

NFOŚiGW

                                                                                    Fałków, dnia 01.06.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków na usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Fałków w roku 2016

            W związku z faktem, iż Gmina Fałków zamierza ubiegać się o pozyskanie środków  z WFOŚiGW w Kielcach  na realizację w/w przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2016 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Fałków. W ramach zadania planuje się dofinansować koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem  pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy  w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Fałków do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Fałków pokój
nr 101 lub ze strony internetowej
www.falkow.asi.pl (w załączeniu poniżej)

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Fałków można uzyskać pod nr tel.:  44 787 35 35

Do pobrania:

1. Wniosek z załącznikami

 

NFOŚiGW

                                                                                    Fałków, dnia 05.10.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Fałków informuje, że w 2015 roku jest realizowany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fałków na lata 2014- 2032”, którego koszt całkowity wynosi 7 925,98 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach w kwocie 2 774,09 zł oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 3 962,99 zł .

Fałków, dnia 15.07.2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Fałków na rok 2015

            W związku z faktem, iż Gmina Fałków zamierza ubiegać się o pozyskanie środków  z WFOŚiGW w Kielcach  na realizację w/w przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2015 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Fałków. W ramach zadania planuje się dofinansować koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem  pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy  w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Fałków do dnia 23 lipca 2015 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Fałków pokój nr 101 lub ze strony internetowej www.falkow.asi.pl

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Fałków można uzyskać pod nr tel.:  44 787 35 35

Do pobrania:

1. Zarządzenie wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Fałków

2. Załączniki do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie, oświadczenie, informacja o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania materiałów zawierających azbest

 

 

 

 

logo

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 19 Październik 2016 - 20:33
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna