Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 
WYBORY PREZYDENTA RP 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
   SIWZ 
PLANY I PROGRAMY 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 308690
strona główna: 105697
    strona główna / przetargi 
   PRZETARGI
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu. Ważny od: 02/09/2004 do: 20/09/2004
 

                            O G Ł O S Z E N I E  O Z A M Ó W I E N I U

1. Zamawiający - Gmina Fałków ul. Przedborska 2, 26-260 Fałków

tel/fax/44/787 35 35

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości do 60 000 EURO na dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Gminy

2. SIWZ dostępna u zamawiającego - odbiór osobiście lub drogą pocztową

cena SIWZ - 10 zł

3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na docieplenie budynku UG

Zakres zamówienia:

- płyty styropianowe z felcem gr. 5 cm -12.21 m3 , płyty styropianowe gr. 2 cm - 0,66 m3 , siatka z włókna szklanego - 350m2 , zaprawa klejowa - 2400 kg, pogkład murarski - 80 kg, tynk akrylowy - 740 kg, listwy narożnikowe, cokołowe, rury spustowe i inne materiały niezbędne do docieplenia budynku UG wg SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia - 11.10.2004r.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest

-spełnianie warunków wymaganych w art. 22 ust. 1-3 UPZP

- nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-9 UPZP

- warunki szczegółowe zawiera siwz

7.  Wadium - nie wymagane

8. Kryteria oceny i ich znaczenia

Cena - 100%

9. Miejsce i termin składania ofert - UG Fałków 20.09.2004r. do godz. 11.00

10. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

                                                       Wójt Gminy

                                                   Henryk Konieczny

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 13 Luty 2015 - 11:03
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna