Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Fałków
v 3.25
GMINA FAŁKÓW
PRZEWODNIK DLA INTERESANTA 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 
OGŁOSZENIA 
WYBORY uzupełniające do Rady Gminy w Fałkowie 2017 
WYBORY PREZYDENTA RP 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015 
WYBORY ŁAWNIKÓW 2015 
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015 
URZĄD GMINY 
WÓJT 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 
SEKRETARZ 
SKARBNIK 
RADA GMINY 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA 
SOŁECTWA 
PRAWO LOKALNE 
AKTY PRAWNE 
PRZETARGI 
   SIWZ 
PLANY I PROGRAMY 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014 - 2018 
PROJEKTY AKTÓW NORMATYWNYCH 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2010 - 2014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2006 - 2010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2002 - 2006 
MAJĄTEK GMINY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FAŁKÓW  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1  
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
GOPS - PO KL 2010-2012 
Projekt" e-świętokrzyskie Robudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 
Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ 
Projekt PO KL pn "Szkoła równych szans - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu gminy Fałków" 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 
Fundusze Unijne 
Rejestr działalności regulowanej 
Dofinansowanie do utylizacji azbestu 
Gospodarka odpadami 
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim 
Rejest Instytucji Kultury 
pobierz program ADOBE READER 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 557459
strona główna: 161529
    strona główna / przetargi 
   PRZETARGI
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu. Ważny od: 02/09/2004 do: 20/09/2004
 

                            O G Ł O S Z E N I E  O Z A M Ó W I E N I U

1. Zamawiający - Gmina Fałków ul. Przedborska 2, 26-260 Fałków

tel/fax/44/787 35 35

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości do 60 000 EURO na dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Gminy

2. SIWZ dostępna u zamawiającego - odbiór osobiście lub drogą pocztową

cena SIWZ - 10 zł

3.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na docieplenie budynku UG

Zakres zamówienia:

- płyty styropianowe z felcem gr. 5 cm -12.21 m3 , płyty styropianowe gr. 2 cm - 0,66 m3 , siatka z włókna szklanego - 350m2 , zaprawa klejowa - 2400 kg, pogkład murarski - 80 kg, tynk akrylowy - 740 kg, listwy narożnikowe, cokołowe, rury spustowe i inne materiały niezbędne do docieplenia budynku UG wg SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia - 11.10.2004r.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest

-spełnianie warunków wymaganych w art. 22 ust. 1-3 UPZP

- nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-9 UPZP

- warunki szczegółowe zawiera siwz

7.  Wadium - nie wymagane

8. Kryteria oceny i ich znaczenia

Cena - 100%

9. Miejsce i termin składania ofert - UG Fałków 20.09.2004r. do godz. 11.00

10. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

                                                       Wójt Gminy

                                                   Henryk Konieczny

 

Redaktor: Barbara Badelska

  ostatnia modyfikacja: 23 Kwiecień 2018 - 22:59
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna